© 2023 PIO Karaš-Nera. All Rights Reserved. Design by PC Net

English(soon)

 

Ћирилица(ускоро)

 

Informacije

      Skupština AP Vojvodine je na  skupštinskoj sednici, 8. aprila 2015. godine, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaštiti Predela izuzetnih odlika “Karaš-Nera”.

     Reč je o predelu površine od 1.541 hektara, od kojih su 984  u režimu zaštite drugog stepena, a 557 hektara u režimu zaštite trećeg stepena . PIO “Karaš – Nera” nalazi se u jugoistočnom Banatu, u opštini Bela Crkva, i naslanja se na granicu sa Rumunijom. Zaštićeni područje sastoji se od tri prostorne celine: „Karaš“, „Nera“ i „Mali pesak“.

Osnovne vrednosti PIO “Karaš – Nera” čine očuvani napušteni meandri Karaša i rečna staništa Nere, peščare i stepe, koja su prioritet za zaštitu u srednjoj Evropi, kao i najupadlјiviji predeo dinskog relјefa u Srbiji  a  reka Nera predstavlјa ekološki koridor od međunarodnog značaja, koja teče duž granice Srbije i Rumunije, povezujući Karpate i Panonsku niziju.

 Najvažniji predstavnici retke i ugrožene  flore su dvoštitasta šaš (Fimbristylis bisumbellata), šiljata zuka (Scirpus mucronatus), zmijski jezik (Ophioglossum vulgatum), dimnjača (Fumaria kralikii), kalužđarka (Epipactis palustris) , gorocvet (Adonis vernalis ) kao i močvarni  maslačak (Taraxacum palustre) - jedino stanište u Vojvodini. Na teritoriji Vojvodine samo se u Neri  nalaze  velike  populacije riba  karakterističnih za brdske reke), dvoprugasta uklija (Alburnoides bipunctatus), potočna mrena (Barbus meridionalis), kao manić (Lota lota) retka i ugrožene vrsta. Dolina Nere je jedino poznato stanište žabe travnjače (Rana temporaria) i poskoka (Vipera ammodytes)  u Vojvodini. U  mrtvajama Кaraša  gnezdi se patka njorka, vrsta sa svetske Crvene liste. Ptice grabljivice  hrane se na  pašnjacima  Malog peska: orao krstaš (Quila heliacal), orao kliktaš (Clanga pomarina), patuljasti orao (Hieraaetus pennatus), orao zmijar (Circaetus gallicus) i riđi mišar (Buteo rufinus), kao i stepski soko (Falco cherrug),.Najveća populacija tekunica (Spermophillus citellus)  u Srbiji nalazi se na Malom pesku, koji naseljava i jaka populacija  posebne forme podzemnog glodara slepog kučeta (Spalax leucodon). Od ostalih rektih i ugroženih vrsta mogu se nabrojati stepski smuk (Dolichophis caspius), stepski gušter (Podarcis tauricus),panonski skakavac (Acrida hungarica), mravlji lav (Myremeleon formicarius)…

 

 

Studije zaštite

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode  - Predeo izuzetnih odlika Karaš-Nera proglašen zaštićenim područjem